Kwaliteit

Op St. Jozef werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2017. Leerlingen geven onze school wederom een 8,9 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2017 2015 2013 2011
Medewerkers geven een: 8,4 8,5 7,8 7,5
Ouders geven een:  8,1 7,8 7,5 7,1
Leerlingen geven een:  8,9 8,9 8,4 7,7

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

Leerlingen nemen in principe allen deel aan de Centrale Eindtoets PO die in april van groep 8 wordt afgenomen. We zien dat de motivatie
van de leerlingen afneemt, nu het afnamemoment is verplaatst na het definitieve schooladvies. Daarnaast merken we dat er meer behoefte is aan maatwerk. Daarom zijn we in 2018 gaan werken met een adaptieve toets, n.l. de Route8 (zie voor meer info de website www.route8.nl/ ouders/ )

 

Totaalscore Eindtoets groep 8

 

Route 8 2018  Cito Eindtoets 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Landelijk gemiddelde 206 Landelijk gemiddelde  535,1 534,5 534,8 535 535,1 535,5
Schoolgemiddelde 212 Schoolscore 536,5 537,8 536,6 538,2 538 536,8

 

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen.  Toch 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Veel leerlingen stromen door naar havo of vwo. Dat hangt onder andere samen met de schoolpopulatie: veel kinderen op St. Jozef hebben hoogopgeleide ouders.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011
Aantal schoolverlaters  54 60 55 56 58 69 52 40
vmbo-leerlingen 35% 36% 35% 41%  39%  35%  48%  53% 
havo/vwo-leerlingen 65% 64% 65% 59%  61%  65%  52% 47% 

 

We hebben ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij gesprekken over voorlopige adviezen. Onze directeur voert met alle achtste-groepers een gesprek over de prognose in het najaar van het schooljaar.

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

  • Taalbeleidsplan; invoeren van een nieuwe Taal- en Spellingsmethode; STaal
  • We gaan ons verdiepen in het leren in een Rijke Leeromgeving, met aandacht voor zowel persoonlijke-, cognitieve en creatieve vaardigheden
  • Elke dag samen een beetje beter zorgen voor uitstekend en uitdagend onderwijs door te werken via de Stichting LeerKRACHT aanpak zie ook www.stichting-leerkracht.nl
  • Borgen van een plezierig pedagogisch klimaat; via Prettig omgaan met elkaar, gedurende het hele schooljaar, maar met name tijdens de Gouden Weken tot de herfstvakantie
  • Passend onderwijs; in ons herziene Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven in het Plan van Aanpak hoe we hieraan (verder) werken.

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.