Medezeggenschapsraad (MR)

Onze Medezeggenschapsraad (MR) heeft enthousiaste leden die heel betrokken zijn bij alles wat er op school gebeurt. 

In de MR bespreken ouders en leerkrachten zaken die de school aangaan. Denk hierbij aan het schoolplan, het formatieplan, begroting en huisvesting, de veiligheid op school en onze identiteit.

 

Raad van ouders en leerkrachten

Onze MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Ieder jaar zijn er verkiezingen: dan treden 1 of 2 ouders en 1 of 2 leerkrachten af. Zij stellen zich herkiesbaar en bieden op die manier ook nieuwe geïnteresseerden de kans om lid te worden. Interesse? Neem contact op met de MR: mrstjozef@eenbes.nl.

 

Leden van de MR

Namens de ouders: 

  • Jasper Maas (voorzitter)
  • Ellen van Heumen (notulist)
  • Linda van de Weijer
  • Bas van den Biggelaar (vice-voorzitter)

 Namens het team: 

  • Astrid Beks
  • Jody van Lieshout
  • Rian Rosmulder (secretaresse)
  • Kinzi Cox

Instemmings- of adviesrecht

De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen. Soms kan een besluit zelfs pas worden genomen, als de MR het daarmee eens is.

 

Uw inbreng

De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. Wilt u iets bespreken of kenbaar maken? Neem contact op met één van de leden of stuur een mail naar mrstjozef@eenbes.nl. De MR hoort graag wat u wilt inbrengen en gaat daar actief mee aan de slag.

 

Overlegdata, notulen en jaarverslag

De MR komt ongeveer 7 keer per jaar bijeen. Bij dat overleg is vaak de directeur aanwezig als adviseur. Wilt u er ook bij zijn? Meld dat vooraf bij het secretariaat: mrstjozef@eenbes.nl. De vergaderdata vindt u in de tweewekelijkse Nieuwsflits. De agenda en notulen kunt u inzien op school. Vraag er gerust naar.
Download hier het jaarverslag 2021-2022.

 

Reglementen

Download het Activiteitenplan MR St. Jozef 2022-2023

Download het Reglement MR St. Jozef 2022
Download het Medezeggenschapsstatuut St. Jozef 2022
Het reglement en statuut zijn in januari 2022 formeel vastgesteld.